STUPNE ASTMY

STUPEŇ ZÁVAŽNOSTI ASTMY

hodnotíme na základe medzinárodných smerníc pre manažment astmy (GINA – Global Initiative for Asthma):

 • intermitentná astma
 • perzistujúca ľahká astma
 • perzistujúca stredne ťažká astma
 • perzistujúca ťažká astma

smerniciach sú presne definované kritériá pre zaradenia na jednotlivé stupne klasifikácie.

Klasifikácia závažnosti astmy sa určuje na základe priebehu ochorenia, príznakov, funkčných parametrov (spirometria – grafický záznam výdychu) a na základe intenzity liečby, ktorú si stav vyžaduje.

Základná klasifikácia astmy sa určuje na základe stavu pred začiatkom dlhodobej liečby.  Pri ťažkej astme je však niekedy potrebné vyhodnotiť aj efekt liečby, čo si vyžaduje určitý časový odstup a opakované posúdenie. Aj keď sa stupeň závažnosti  časom môže meniť (skôr k vyššiemu stupňu závažnosti), klasifikácia sa prehodnocuje vždy až po dlhšom časovom intervale.

Ďalším kritériom hodnotenia astmy je stupeň kontroly astmy, ktorý hovorí o stabilizácii ochorenia na základe liečby a ďalších opatrení:

 • plne kontrolovaná astma (astma pod kontrolou)
 • čiastočne kontrolovaná astma
 • nekontrolovaná astma

Astmu pod kontrolou charakterizujú:

 • minimálne / žiadne príznaky
 • minimálne / žiadne exacerbácie
 • minimálne / žiadne užívanie uvoľňovačov
 • minimálne / žiadne nežiaduce účinky liečby
 • normálne / takmer normálne pľúcne funkcie
 • žiadne obmedzenie životných aktivít

Kontrola astmy je dynamickým parametrom, hodnotí sa pri každej kontrole lekárom.

Pri posudzovaní aktuálneho stavu pacienta sa súčasne hodnotia obe kritériá (závažnosť a stupeň kontroly), je možná ich rôzna kombinácia (napríklad môže byť ľahká intermitentná astma nekontrolovaná a naopak ťažká perzistujúca astma môže byť plne kontrolovaná). Za účelom presnejšieho a vzájomne porovnateľného hodnotenia kontroly astmy sa používajú číselné hodnotenia pomocou dotazníkových testov (napríklad test kontroly astmy).  Cieľom liečby je dosiahnuť čím lepší, ideálne plný, stupeň kontroly astmy.