ASTMA A ŠKOLA

Medzi ciele liečby astmy v detskom veku patrí dosiahnuť stav s čo najmenšími obmedzeniami, vrátane normálnej školskej dochádzky aj s mimoškolskými aktivitami. Je chybou zbytočne obmedzovať dieťa bez dostatočného dôvodu, len z obáv úzkostlivých rodičov, napríklad vylúčením z telesnej výchovy. Je potrebné spolupracovať s učiteľmi, informovať ich o ochorení dieťaťa, o potrebe pravidelnej a prípadnej úľavovej liečby. Vylúčenie z vyučovania si vyžadujú akútne stavy (exacerbácie astmy) a akútne infekcie, ktoré je potrebné aj patrične doliečiť (neznamená to však automaticky antibiotickú liečbu). Inak však treba dieťa plne zapojiť do vyučovania a ďalších aktivít. Je namieste viesť dieťa k samostatnosti aj v manažmente svojho ochorenia (na úrovni daného veku) a psychicky ho podporovať, aby sa nehanbilo za svoju chorobu a netrpelo pocitom menejcennosti. Dôležitá je primeraná pravidelná fyzická aktivita a šport, ktoré zvyšujú odolnosť voči infekciám a zlepšujú pľúcne funkcie.